Nyckelpigans Förskola

Likabehandlingsplan för Nyckelpigans förskola

En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling. Alla barn och vuxna i förskola, skola samt fritids ska ha samma rättigheter oavsett etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga eller sexuell läggning. Utifrån detta instiftades lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av vuxna, barn.

I förskolan ska barnen kunna känna glädje i att leka och växa tillsammans med andra varje dag. Alla barn har rätt att vistas i en förskolemiljö som är fri från alla former av kränkningar och diskriminering.

En trygg vardag för våra barn i förskolan är en förutsättning för deras utveckling och lärande. Det betyder att alla barn har rätt att känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin egenart. Det innebär att vi på Nyckelpigans förskola målmedvetet arbetar för att motverka diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Våran likabehandlingsplan finns på förskolas app och alla föräldrar kan läsa den. 

Vad kan du göra om ditt barn blir utsatt?

Om ditt barn blir utsatt för kränkande behandling eller ser att någon annan blir det bör hen prata med förskolläraren eller någon annan i personalen om saken. Personalen måste ingripa och anmäla till rektor. Om det är personal som utsätter ditt barn för kränkande behandling vänder du dig direkt till rektor. Rektor ska skyndsamt utreda kränkningen. 


Systematiskt kvalitetsarbete

På Nyckelpigans förskola arbetar vi med systematiskt kvalitetsarbete.  Syftet med detta är att identifiera de förutsättningar som är nödvändiga för arbetet mot läroplansmålen, att utveckla pedagogiska processer, att bedöma måluppfyllelse och redovisa kvalitetsarbetet på ett sådant sätt att det utgör underlag för kvalitetsutveckling. Våran systematiskt kvalitetsarbete  finns på förskolas app och alla föräldrar kan läsa den.